0118 506021

Groep 3-4

Groep 3 

Lezen                                                                                                                                     

In groep 3 leren de kinderen, lezen, schrijven, rekenen en spelling. Voor lezen en spelling gebruiken we Lijn 3. Er is een powerpoint van Lijn 3 beschikbaar en deze geeft een duidelijk beeld van wat de kinderen aangeboden krijgen. Deze zal verstuurd worden via Parro. Aan elk einde van een thema zullen we een kopie van het rijtjesboek meegeven. Het is fijn als u een thuis oefent met uw kind(eren). Dit hoeft niet lang te zijn, 10 minuten per dag is al voldoende. In groep 3 is het erg belangrijk om leeskilometers te maken, hoe meer er wordt gelezen, hoe vlotter het zal gaan. 

Elke dag wordt er gelezen. Er worden tweetallen gevormd waarin kinderen samen het rijtjesboek lezen of boeken lezen die horen bij het thema waar we op dat moment mee werken.  

Rekenen                                                                                                                             

Voor rekenen werken we met “de Wereld in Getallen”. We werken er naartoe dat de kinderen aan het einde van het schooljaar de sommen tot 10 uit hun hoofd kennen. Er wordt hiervoor gebruikgemaakt van concreet materiaal. Er worden bijvoorbeeld blokjes of fiches gebruikt om te splitsen. Daarnaast wordt ook het rekenrekje gebruikt om sommetjes uit te rekenen. Ook zetten wij de computer in om de kinderen te laten automatiseren. 

 

Groep 4 

Lezen                                                                                                                                  

Het lezen is veranderd ten opzichte van vorige jaar. Ze kunnen nu alweer veel beter lezen waardoor ze kunnen starten met duo-lezen in de hal. De kinderen die extra begeleiding nodig hebben, lezen met een tutor. Dat is een leerling van de bovenbouw die samen met het kind leest. Als de kinderen in januari een leestoets krijgen, kijken we of ze naar het stilleeslokaal kunnen. Hiervoor moeten ze op eind-4 niveau zitten en de juiste stilleeshouding hebben. 

Snappet                                                                                                                              

Wat in groep 4 ook anders is, zijn de lessen taal en spelling. Hier werken we met Taalactief. Voor rekenen werken we net als in groep 3 met “de Wereld in Getallen”. Rekenen sluit aan op de methode uit groep 3. Eind vorig schooljaar moesten de kinderen de sommen tot 10 uit hun hoofd kennen. In groep 4 zijn we bezig met sommen tot 100. De kinderen leren dit uit te rekenen door middel van de getallenlijn. De tafels van 1,2,3,4,5 en 10 gaan we ook leren in groep 4. 

De grote verandering voor deze drie vakken is dat er vanaf groep 4 wordt gewerkt via Snappet, op de tablets. Het eerste gedeelte van de les is klassikaal. De verwerking maken ze zelf. De kinderen kunnen in Snappet veel meer opgaven maken, die aansluiten bij hun niveau vergeleken met een niet-digitale methode. Inclusief de klassikale instructie zit een kind maximaal anderhalf uur per dag op de tablet. We zorgen ervoor dat dit niet achter elkaar is. 

De verwerking van taal wordt op verschillende manieren aangeboden. Dit doen we door middel van een dramales voor woordenschat of tekeningen maken over de onderwerpen om het inzichtelijker te maken. De kinderen hebben bijvoorbeeld bij het werken met samenstellingen tekeningen gemaakt. 

Bij spelling oefenen we extra in een schrift, omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen voldoende schrijven. De kinderen schrijven een deel van het dictee in hun schrift. Hier oefenen ze ook extra met de woorden die ze moeilijk vinden. Daarnaast gaan de kinderen verder met het schrijven in de schrijfschriftjes van Lijn 3. In groep 4 leren ze hoofdletters schrijven. 

 

Begrijpend lezen                                                                                                                

Voor begrijpend lezen gebruiken we Nieuwsbegrip. Hier worden actuele teksten aangeboden op het niveau van de groep. In het eerste halfjaar is dit vaak nog te moeilijk voor de kinderen. We maken het dan samen met de kinderen om te oefenen.  

Eén keer in de week gaan de kinderen toneellezen, dit is belangrijk om de juiste leestoon/intonatie te oefenen. Hierdoor kan het kind beter begrijpen wat het leest. 

Knutselen, drama, muziek en tekenen proberen we vaak te koppelen aan Levo of Leskracht.  

Leskracht 

Dit jaar werken we voor het tweede jaar met de methode Leskracht, dit is een methode voor wereldoriëntatie.Schoolbreed wordt er gewerkt aan dezelfde thema’s. Er wordt gewerkt met een driejarencyclus. Op deze manier komen de kerndoelen en tussenleerdoelen van alle vier de domeinen (Mens en Samenleving, Natuur en Techniek, Ruimte en Tijd) aan bod.  

Het thema wordt gestart met het maken van een woordweb. Daarna worden er onderzoeksvragen opgesteld. Omdat het voor groep 3/4 nog wel erg moeilijk is om zelf informatie op te zoeken doen we dit klassikaal. Bij elk thema worden bijpassende boeken verzameld die we gebruiken om meer te leren over het thema. Kinderen leren spelenderwijs op een onderzoekende ontwerpende manier. Kennis, houding, vaardigheden en denkwijzen worden in samenhang ontwikkeld. Kinderen leren over zichzelf en de wereld, binnen interessante thema’s.  

De kist die hieronder staat afgebeeld is de Regenboog Wereldkist. Hierop kunnen we tentoonstellen waar we op het moment aan werken. Ook worden de sterrenkaartengekozen. Dit zijn kaarten waar we een periode de aandacht op vestigen. Momenteel leggen we de nadruk op: luisteren naar elkaar, hulp vragen aan elkaar en elkaar uit laten praten.