0118 506021

Missie / Visie

Missie en Visie van de School. 

Wij willen dat iedereen, die de MAGDALON bezoekt, kan zien dat we:

SCHOOL ZIJN VOOR DE KINDEREN, omdat:

– “wie je bent” net zo belangrijk is als “wat je kunt” en “wat je doet.
– ons onderwijs past bij kinderen (niveau, interesse, capaciteiten) en bij hun basisbehoeften zelfstandigheid, competentie en relatie.

SCHOOL ZIJN WAAR KINDEREN “LEREN”, omdat:

– we streven naar doelgericht en veelzijdig onderwijs zodat alle kinderen kunnen leren.
– we hoge doelen stellen om uit kinderen te halen wat er in zit.
– we speciale ondersteuning geven om tegemoet te komen aan verschillen in mogelijkheden en behoeften van kinderen.

SCHOOL ZIJN WAAR KINDEREN “LEREN LEREN”, omdat:

– we kinderen leren verantwoordelijk te zijn en initiatief te nemen.
– we zelfstandigheid en zelflerend vermogen van kinderen belang-rijke vaardigheden vinden.

SCHOOL ZIJN VOOR ONDERWIJS ÉN OPVOEDING, omdat:

– we zowel de cognitieve kant van kinderen en onderwijs belangrijk vinden als de niet-cognitieve kant
– we naast alle “verplichtingen” ruimte creëren voor bijzondere activiteiten en keuzemogelijkheden.
– we bij willen dragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
– we vinden dat kinderen die lekker in hun vel zitten, beter kunnen leren.
– we kinderen willen leren verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, voor anderen en voor hun omgeving.
– we onderwijs niet los zien van de groep, de gemeenschap, de maatschappij en de wereld waar kinderen deel van uitmaken.

EEN PROFESSIONELE SCHOOL ZIJN, omdat:

– we ons inspannen om kwalitatief goed en modern onderwijs te geven
– we voldoende goede materialen en middelen hebben om ons onderwijs te realiseren.
– we zorgen voor veilige leer-, werk- en speelomstandigheden voor kinderen en leerkrachten.
– we ons onderwijs en leerkrachtgedrag structureel evalueren, verbeteren en vernieuwen.
– we rust, regels en ordelijkheid combineren met sfeer, plezier en enthousiasme.

PRIMAS-scholengroep. 

Onder PRIMAS vallen alle plattelandsscholen voor bijzonder onderwijs (PC) op Walcheren en Noord-Beveland.
De Magdalon is de enige samenwerkingsschool onder PRIMAS.
De scholengroep staat onder leiding van een algemeen directeur en een college van bestuur.

primas

De Missie van Primas.

Een uitgebreide visie is te vinden op de website van PRIMAS.
Kort samengevat maakt de organisaties zich sterk voor het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een inspirerende leeromgeving aan alle kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.

Dat houdt in voor de scholen dat:
de leerresultaten op of boven het landelijk gemiddelde liggen. We doen meer dan wettelijk verplicht, ons onderwijs is uitdagend en effectief in een krachtige leeromgeving.
er aandacht is voor de brede ontwikkeling van kinderen! Ons onderwijs is veelzijdig, veelzeggend en veelbelovend voor onze kinderen.
er tevredenheid is onder kinderen, ouders en team! 

De resultaten zijn goed, men voelt zich veilig en verantwoordelijk voor elkaar en de omgeving.

Informatie:
PRIMAS-scholengroep:
Algemeen directeur: Mevr. Agnes de Jong.
www.primas-scholengroep.nl