0118 506021

Verlof

Mag een kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie?
Het is in strijd met de Leerplichtwet om met kinderen op vakantie te gaan buiten de vakantieperioden die de school vaststelt. Wanneer het door het beroep van één van beide ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met vakantie te gaan, kan bij de directeur van de school een verzoek worden ingediend voor een vrijstelling of verlof, het zogenaamde ‘beroep op vrijstelling’. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wordt zo spoedig mogelijk ingediend bij de directeur, bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren.

Zowel ouders met een eigen bedrijf als werknemers bij een bedrijf of instelling zijn verplicht een accountantsverklaring te overleggen, waarin blijkt dat één van beide ouders niet op een ander moment op vakantie kan en dat verlof in vakantieperiodes tot grote financiële schade leidt.

Vrijstellingsmogelijkheid.
De directeur van de school beslist of een leerling één keer per jaar maximaal tien schooldagen buiten de schoolvakanties op vakantie mag. Dit is geregeld in de Leerplichtwet 1969.
Voor het mogelijk krijgen van verlof, gelden de volgende voorwaarden:

  • het gaat om een gezinsvakantie;
  • de vakantie kan niet worden opgenomen in één van de schoolvakanties vanwege de specifieke aard van het beroep van één van beide ouders. Met opzet wordt in de Leerplichtwet het meervoud “schoolvakanties” gebruikt om duidelijk te maken dat de directeur slechts vrijstelling mag verlenen indien de ouders gedurende alle schoolvakanties verhinderd zijn om op vakantie te gaan;
  • deze tien dagen vallen niet in de eerste twee weken na de zomervakantie.

Vrijstelling voor meer dan tien dagen.
Indien ouders verlof aanvragen voor meer dan tien dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de woongemeente van het kind over de aanvraag. Ouders dienen de aanvraag in bij de directeur van de school van het kind. De directeur legt deze dan voor aan de leerplichtambtenaar.

Wel extra verlof mogelijk.
Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind
12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag
12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: maximaal twee dagen. Bij grootouders is dit meer dan bij ouders omdat er vanuit wordt gegaan dat ouders beter op de hoogte zijn van de verlofmogelijkheden dan de grootouders. Grootouders kunnen bovendien te maken hebben met kinderen uit verschillende vakantieregio’s.
25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur.
Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur.
Verhuizing van gezin: één dag
Uitvoeringsactiviteiten i.v.m. ‘bijzondere talenten’ (sport, zang, dans, e.d.).

Geen extra verlof mogelijk i.v.m.:
Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp.
Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties.
Eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte.
Familiebezoek in het buitenland.
Het argument ‘mijn kind is nog jong’.
Het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’.

Download hier het formulier voor het aanvragen van vakantie en verlof.

We volgen, net als het Voortgezet Onderwijs, het advies vakantierooster van de Provincie Zeeland. 
zie schoolkalender voor alle data.