0118 506021

Klachtenregeling

Klachtenprocedure 

Wij vinden het belangrijk om op de hoogte te zijn en te blijven van de mening van ouders m.b.t. de school 

Wie een klacht heeft of niet tevreden is vragen we om rechtstreeks naar school te komen. Bespreek het met de leerkracht of met de directeur. 

De ervaring leert dat zaken die belangrijk genoeg zijn om bij het hek of op de koffie te bespreken belangrijk genoeg zijn om ook op school te melden. We horen het liever via de ouder zelf, dan via anderen. 

Ook is er de mogelijkheid om klachten voor te leggen aan één van de leden van de medezeggenschapsraad. 

Bij wie kunnen ouders terecht (telefonisch of beter nog, persoonlijk): 

  de leerkracht
  de directeur
  één van de leden van de MR (zie bij medezeggenschapsraad)
  namens het schoolbestuur kan de algemeen directeur worden benaderd
   (mevr. Agnes de Jong namens de PRIMAS-scholengroep, 0118- 569194) 

We zijn ook aangesloten bij de klachtencommissie van de besturenraad. 

Het reglement is te vinden op www.besturenraad.nl

Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111.